Regulamin serwisu kobiecosc.eu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem kobiecosc.eu
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – serwis internetowy www.kobiecosc.eu znajdujący się pod adresem internetowym: www.kobiecosc.eu, administrowany przez IBSS Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie, stanowiący zbiór artykułów;

Administrator – Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, NIP: 675 00 05 418, REGON: 000 28 80 24, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000080810 (dalej „Administrator”);

Użytkownik – osoba, korzystająca z Serwisu,

Newsletter – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest Administrator, przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§ 3 Zakres Serwisu

 1. Przeglądanie zasobów Serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a)    zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
  b)    dostęp do Internetu
  c)    przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
 3. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość korzystania z dostępu do treści (artykuły, informacje, opinie) zamieszczanych w Serwisie oraz zamówienia dostępu do Newslettera.
 4. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów.
 6. Zamówienie Newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Administratora.
 7. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez powiadomienie mailowe na adres: kontakt@kobiecosc.eu lub kliknięcie w Newsletterze przycisku „wypisz”, co będzie równoznaczne z zakończeniem świadczenia Usługi przez Administratora.
 9. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu.

§ 4 Zasady dodatkowe

 1. Wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie treści zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie umowy z Administratorem – są udostępniane w Serwisie. Serwis i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów Serwisu.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu i subskrypcją Newslettera mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty email, na adres kontakt@kobiecosc.eu.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy lub e-mail (na który Administrator ma wysłać odpowiedź), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

§ 6 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora i mają charakter jedynie informacyjny. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji i porad specjalistów. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby, w szczególności w każdym indywidualnym przypadku należy zasięgnąć opinii specjalisty (o specjalizacji w zależności od problemu: lekarza, dietetyka i td).
 2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  c)    problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu;
  d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa.
  e) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  f) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu.
  Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami obowiązującego prawa.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nieleżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@kobiecosc.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków.
 7. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu i subskrypcji Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

§ 7  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@kobiecosc.eu
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w “Polityce Prywatności” dostępnej na stronie: https://kobiecosc.eu/polityka-prywatnosci/
 3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku.

 

Pobierz regulamin (pdf)

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry